Biuro rachunkowe

Z A P R A S Z A M Y

PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z  USŁUG NASZEGO BIURA  RACHUNKOWEGO

Nasz zakres usług obejmuje:

-prowadzenie książek przychodów i rozchodów

-prowadzenie ryczałtu

-prowadzenie ksiąg handlowych

-wypełnianie wniosków do banku i innych instytucji

-prowadzenie ZUS, list płac, akt osobowych

-wypełnianie wniosków na dotacje

-sporządzanie bilansu , Rachunku zysku  i Strat

-skuteczne ściąganie należności

Inne dokumenty na życzenie klienta

Tel. kontaktowy  668 821 127

Lub 32 292 94 48 meil biuro.heros@op.pl

    Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów przedsiębiorstwa w ciągu danego roku na podstawie ewidencjonowanych dokumentów księgowych. Podstawowym zadaniem tego rodzaju ewidencji zarówno przychodów, jak i rozchodów jest możliwość określenia wysokości należnego podatku dochodowego, jaki przedsiębiorca powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Księgowość w opraciu o K.P.iR. jest przeznaczona dla firm mniejszych i średnich. Książka przychodów i rozchodów prowadzona być powinna na podstawie zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki prowadzeniu KPiR można dokonać prawidłowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. To właśnie wyniki uzyskane w księdze przychodów i rozchodów pozwolą obliczyć wysokość podatku, jaką płatnik jest zobowiązany uiścić wobec państwa.  W przypadku K.P.iR. przedsiębiorca zobowiązany jest do rzetelnego zapisywania zarówno przychodów, jak i kosztów swojej działalności. Taka forma księgowości związana jest również z dwojaką formą opodatkowania. Płatnik może wybrać formę opartą na zasadach ogólnych lub dotyczącą podatku liniowego. Różnice w obu możliwościach dotyczą stawki podatkowej, sposobu w jaki oblicza się podatek oraz dokonywania samych obliczeń. Podatnik, który rozlicza się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązany jest do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-36 lub PIT-36L, a dokumenty te, należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku. Regulacje dotyczące prowadzenia KPiR określa Minister Finansów w swoim rozporządzeniu dotyczącym podatkowej księgi przychodów i rozchodów, natomiast jej podstawowy schemat można znaleźć w załączniku nr. 1 wspomnianego rozporządzenia. Podmiotami gospodarczymi, które zobowiązane są do tego rodzaju księgowości są; spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, osoby fizyczne, które prowadzą swoją działalność gospodarczą.

W ofercie naszego oddziału biura rachunkowego  znajduje się oczywiście oferta księgowości obejmującej bieżące prowadzenie książki przychodów i rozchodów dla przedsiębiorstw działających w naszej okolicy.

Ryczałt

Jeszcze prostszą formą prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczania z Urzędem Skarbowym należnego podatku dochodowego jest zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych – znany jako ryczałt. W dużym skrócie forma taka umożliwia dokonywanie obliczania podatku dochodowego na podstawie ewidencji samych dokumentów sprzedaży i obliczaniu na tej podstawie wysokości należnego ryczałtu. Podatek zryczałtowany obliczany jest w oparciu o bardzo niskie, preferencyjne stawki podatkowe – jednak nie każdy przedsiębiorca może wybrać ryczałt jako formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z uproszczonymi procedurami prowadzenie ewidencji dla celów obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego nie jest drogie.

Księgowość dla spółek i stowarzyszeń

spektrum działań – monitorowane są wszelkie działania finansowe firmy, również te bezgotówkowe, aby w każdej chwili móc mieć wgląd do sytuacji firmy. Pełną księgowość powinny prowadzić wszelkie spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i inne podmioty, których roczne obroty przekraczają granicę określoną odpowiednimi przepisami – przychód tych przedsiębiorstw przekracza kwotę 1,2 mln euro w skali roku. Pełna księgowość jest również pewnego rodzaju zabezpieczeniem majątku firmy, przed czynnościami działającymi na jej szkodę. Taką gwarancję może zapewnić tylko bardzo kompleksowe i profesjonalne monitorowanie wszystkich działań finansowych przedsiębiorstwa. Tym samym może mieć ogromny wpływ na schemat zarządzania oraz podejmowania strategicznych decyzji, ponieważ właściciele przedsiębiorstwa lub organ zarządzający na bieżąco mają wgląd do pełnego obrazu sytuacji finansowej firmy. W kwestii podatkowej, należy powiedzieć, że przedsiębiorstwa, które rozliczają się na zasadzie pełnej księgowości zobowiązane są do uiszczania podatku dochodowego CIT. Podatek ten obliczany jest na podstawie uzyskanej różnicy pomiędzy przychodami i kosztami uzyskania przychodów. Pełna księgowość zwana jest także często księgowością dla spółek. Dlatego też Ci przedsiębiorcy, którzy są zobligowani lub zdecydują się sami na prowadzenie księgowości w postaci księgi handlowej prowadzonej przez  nasze biuro rachunkowe w Sosnowcu , mogą mieć pewność, że ich firma jest w dobrych rękach, dzięki czemu będą mogli bezpiecznie rozwijać swoją działalność, nie obawiając się problemów dotyczących rachunkowości.

Rozliczanie Vat

Najważniejszą informacją dla płatników podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług, jest fakt, że są oni zobligowani do okresowego składania deklaracji podatkowej. Deklarację VAT składa się zazwyczaj w Urzędzie Skarbowym odpowiadającym miejscu wykonywania działalności, nie tak jak w przypadku podatku dochodowego, który opłaca się w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Ostatnim dniem w składania deklaracji VAT miesięcznej jest 25 dzień każdego miesiąca. Pomimo tego, że istnieje już możliwość opłacania podatku w systemie kwartalnym do 20 dnia miesięcy kwietnia, lipca, października oraz stycznia, to jednak miesięczny tryb opłacania podatku dla niektórych przedsiębiorców nadal jest najbardziej atrakcyjny i to właśnie takim trybem powinni realizować swój obowiązek podatkowy. Prowadzenie VAT  jasno wskazuje na fakt, że przedsiębiorcy, którzy wnioskują o zwrot VAT-u powinni korzystać z miesięcznego rozliczenia, ponieważ jest to dla nich sytuacja optymalna. Dodatkowo, rozliczenie kwartalne może powodować brak zdyscyplinowania swoich finansów i w konsekwencji prowadzić do problemu z terminowym uiszczaniem podatku. Kwartalne rozliczenie podatku VAT jest możliwe w przypadku mniejszych podatników oraz osób, które dopiero rozpoczęły prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale w uwzględnieniem faktu, że w okresie dwóch lat przed otworzeniem działalności nie prowadziły swojej firmy. Istnieje również możliwość zastosowania metody kasowej, która opiera się na obowiązku VAT, który jest obligatoryjny dopiero w momencie, kiedy przedsiębiorca otrzymuje całość zapłaty lub jej część. Taka możliwość ma miejsce, kiedy dokonano dostawy towarów lub wykonano daną usługę dla płatnika, którego można określić jako czynnego lub w momencie, kiedy płatnik, który nie jest płatnikiem czynnym otrzymuje całość zapłaty lub jej część w okresie 180 dni od momentu w którym wydał towar lub wykonał usługę. Warto również nadmienić, że metoda kasowa jest możliwa do zastosowania przez płatnika tylko wtedy, kiedy pisemnie zawiadomił on o tym fakcie naczelnika Urzędu Skarbowego. Metodę kasową można wprowadzić od początku miesiąca, który jest następnym, po miesiącu w którym naczelnik został o tym fakcie poinformowany. VAT  zauważa również, że osoby rozpoczynające swoją działalność gospodarczą jako płatnicy VAT zobligowani są do wyboru sposobu płatności już w czasie rejestracji swojej działalności. W przypadku, kiedy uznają, że najlepszym rozwiązaniem dla nich będzie metoda kwartalna, powinni wybrać druk o nazwie VAT-R i wypełnić odpowiednią rubrykę. Prowadzenie VAT-owskiej ewidencji jest niezbędne do prawidłowego obliczenia podatku VAT, ponieważ jego wartość ustalana jest na podstawie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. Wartość ta jest wynikiem odjęcia wartości VAT-u, który został zapłacony kontrahentom, od wartości VAT-u jaka została przekazana przedsiębiorcy od klientów.  Stawki podatku VAT w Polsce wynoszą 23%, 8%, 5% zależnie od rodzaju towarów.

Prowadzenie VAT

Oddział naszego biura rachunkowego w Sosnowcu oferuje Państwu pomoc w prowadzeniu ewidencji VAT, wypełnianiu i składaniu właściwych deklaracji VAT oraz ich korekt w Urzędach Skarbowych .

Rozliczanie VAT

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniej metody rozliczania VAT, prosimy o kontakt z naszym biurem  w Sosnowcu.

Obsługa kadr

Zarządzanie ewidencjami dotyczącymi kadr oraz sporządzanie deklaracji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jednym z wielu zadań biur rachunkowych. Obsługa kadr polega na szerokiej gamie działań i czynności, które mają na celu kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w tej kwestii oraz interpretację oraz wdrażanie zmieniających się przepisów dotyczących tematu spraw pracowniczych. Właściwe prowadzenie kadr to przede wszystkim założenie i uzupełnianie akt pracowniczych, dbanie o uczestnictwo pracowników w niezbędnych szkoleniach, sporządzanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami – w postaci listy płac, a także rejestrowanie właścicieli oraz nowych pracowników w ZUS oraz sporządzanie na rzecz tej instytucji miesięcznych deklaracji oraz dostarczanie ich w odpowiednim terminie. Przygotowywanie umów o pracę dla nowych pracowników, kartotek z danymi pracownika, naliczanie podatku oraz świadczeń socjalnych, które dotyczą danego pracownika, jak również prowadzenie listy wynagrodzeń to także zadania wchodzące w zakres obsługi kadr.

Prowadzenie kadr

Zagadnienie jakim jest prowadzenie kadr jest często znacznie bardziej złożone niż np. obsługa podatkowa. Zwłaszcza w przypadku, kiedy w przedsiębiorstwie zatrudnia się wielu pracowników lub ich rotacja jest dynamiczna. Prowadzenie kadr przez zewnętrzną firmę jest niejako uzupełnieniem pracy osób, które w przedsiębiorstwie odpowiedzialne są za rekrutację nowych pracowników, ponieważ to właśnie biuro rachunkowe zajmuje się szczegółami całego procesu oraz dokumentami, które go dotyczą. Niezwykle istotne są również rozliczenia ZUS, ponieważ są one jednymi z obligatoryjnych zadań przedsiębiorców, które muszą być rozliczane i regulowane rzetelnie i terminowo.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do obliczania wysokości składek należnych ZUS i ich terminowe przekazywanie na konto bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Wysokość składek na rzecz Z.U.S., które w postaci zaliczki uiszcza pracodawca przede wszystkim uzależnione są od rodzaju stosunku pracy oraz od wysokości wynagrodzenia pracownika. W przypadku umowy o dzieło nie istnieje obowiązek opłacania świadczeń ZUS, zaś w przypadku umowy wysokość składki liczona może powstać taki obowiązek. Kiedy jednak osoba zatrudniona na umowę zlecenie, jest już zatrudniona w innej firmie, gdzie jej wynagrodzenie jest równe lub wyższe od wynagrodzenia minimalnego, wtedy pracodawca nie opłaca składek ZUS. Podobnie ma się sprawa w przypadku, kiedy na umowie zlecenie zostaje zatrudniony student, który nie ukończył 26 roku życia. W przypadku umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest do opłacenia składek ubezpieczenia społecznego, w skład w których wchodzą ubezpieczenia: emerytalne (9,76%), rentowe (6,50%), wypadkowe (1,93%), FP(2,45%) oraz FGŚP (0,1%).

 Nasze Biuro rachunkowe w Sosnowcu oferuje Państwu swoją pomoc w zakresie przygotowawczej obsługi kadr, bieżącego prowadzenia kadr, a także prowadzenia wszelkich rozliczeń z ZUS.

Oferujemy Państwu pełen zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych.

Przedmiotem naszej działalności jest bieżąca obsługa księgowa małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, ponadto oferujemy okresowe rozliczenia podatkowe, pomoc w rozliczaniu dotacji oraz doradztwo podatkowe. Nasze Biura rachunkowe kieruje swoje usługi przede wszystkim do przedsiębiorców z  okolicznych miejscowości.

Nasze flagowe usługi rachunkowe to księgowość uproszczona – czyli karta podatkowa, ryczałt i książka przychodów i rozchodów wraz z podatkiem Vat oraz pełna księgowość dla spółek prawa handlowego i stowarzyszeń – czyli księgi handlowe wraz podatkiem Vat.

Dodatkowo prowadzimy również pełną obsługę w zakresie kadr i płac.

Poniżej przedstawiamy standardowy cennik naszych usług obejmujących rozliczenia podatkowe oraz obsługę kadrowo-płacową:

Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów od klienta przez pracownika naszego biura podatkowego jak również przesyłania dokumentów drogą e-mailową. biuro.heros@op.pl lub kontakt telefoniczny 668821127

Oferujemy również Państwu usługi będące quasi prowadzeniem spraw windykacyjnych.

W praktyce polega to na prowadzeniu korespondencji wzywającej do zapłaty a następnie na przygotowaniu i prowadzeniu postępowania nakazowego o zapłatę wierzytelności.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług .

Dla nowych klientów oferujemy rabat 50% do końca 2014 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>